تنظیم اظهار نامه مالیاتی در تبریز

یک شرکت تجاری یا موسسه غیر تجاری مکلف می باشد هر سال تا 31 تیر ماه اظهارنامه مالیاتی در تبریز سال مالی سال قبل شرکت را به سازمان دارائی و ممیزمربوطه شرکت تسلیم نماید. خود اظهاری عملکردمالی و یا اظهارنامهمالیاتی درواقع تصویر عملکردمالی بنگاه اقتصادی در طول یک دوره مالی می باشد که مودی در باره فعالیت مالی خوداعلام می کند. فرم اظهار نامه مالیاتی در واقع بیان میزان درآمد یا فروش و هزینه ها و موجودی ها و نهایتا سود (زیان) می باشد.

برای تنظیم اظهار نامه مالیاتی در تبریز از حسابداران و مشاوران با تجربه کمک بگیرید

با توجه به اعمال کنترلهای متقابل در متن اظهارنامه که بر مبنای اصول حسابداری و قوانین مالیاتی می باشد تنظیم اظهارنامه برای کسانی که با اصول حسابداری ناآشنا هستند دشوار و برای صنایع بزرگ تقریبا غیر ممکن می باشد. تکمیل نامناسب آن به سادگی منجر به ردی دفاتر قانونی و علی الراس شدن مالیات شرکت خواهد شد. بنابراین نحوه تنظیم آن از اهمیت خاصی برخوردارمی باشد. در واقع هر شرکتی وضعیت مالی خود را به دارایی اعلام نموده و مالیات مربوط به سال مالی گذشته را طبق اظهارنامه تسلیمی پرداخت می نماید.

16 Jul 2017